Đường đi

Tí nói với Tèo
Tí : Mày biết không, tao vừa khám phá ra được trong bụng của mình có đường đi !
Tèo : Sao mày biết ?
Tí : Chứ mày không nghe người ta nói "Đi guốc trong bụng" là gì ?
Tèo : Trời !!? ...

26-12-2019 336

1 mục