Đã bảo là hắn bị điên rồi mà

Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát: Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần!
- Ông có thể tả hình dáng của người ấy không?

11-11-2016 759

1 mục