Cảnh trường em trước giờ học

Trong giờ thi môn tập làm văn:
Đề: Em hãy tả cảnh trường em trước giờ học.
Bài làm của một học sinh lớp 4:

23-04-2015 1356

2 mục