Loài sâu lạ hay cắn phụ nữ?

Các nhà khoa học ở Viện Nghiên Cứu Côn Trùng Canada vừa phát hiện ra một loài sâu lạ, tên khoa học tạm đặt của chúng là: Penissicolios.

16-12-2019 335

1 mục