Bạn học của sếp

Báo cáo Sếp!
- Nãy có người tới thăm sếp mà em đã đuổi đi rồi!
- Sao lại đuổi người ta?
- Nó nói láo là em phải đuổi thôi!
- Nó nói thế nào?

18-05-2015 1429

1 mục