Thầy giáo hóa học mượn rượu vào đề

Thầy giáo đến lớp thông báo với các học sinh một tin vui:
- Cả lớp nghe này, hôm nay là sinh nhật tôi.
Học sinh hớn hở, hy vọng hôm nay không phải học hành gì cả nên đồng thanh:

19-12-2019 164

1 mục