Gia đinh ruồi đi chu du

Có 1 gia đinh ruồi nọ. Ông bố bảo các con:
- Các con đã lớn khôn cần được đi khắp thế giới cho biết đây biết đó!
Nghe lời bố, lũ ruồi bay đi khắp nơi và sau 3 ngày:
Con thứ nhất về, béo ục ịch. Ruồi bố hỏi sao béo thế? con ruồi mới trả lời:

03-02-2015 1143

1 mục