Những câu nói muôn thuở

1. Internet: Chúng mình hoàn toàn miễn phí
2. Viễn thông: Chúng tôi bị lỗ vốn
3. Cảnh sát: Chúng tôi vì nhân dân phục vụ

06-09-2018 519

1 mục