Việc gì cần làm xong trước ngày 30 Tết?

Không phải mua sắm hay dọn dẹp mà trả nợ mới là việc cần được ưu tiên trước khi đón giao thừa.

23-12-2019 555

1 mục