Những Kỷ Lục Lạ Việt Nam

1. Người biết tiếp thị đầu tiên: Mai An Tiêm (Ông này đi tiếp thị ... dưa).
2. Người đi du lịch đại dương đầu tiên: An Dương Vương (Ông này đi tới giờ chưa về - chắc chắn ông phá kỷ lục của Nemo rồi)

09-02-2015 1480

1 mục