Nhiều vợ, lên thiên đường hay xuống địa ngục?

Một vợ lên thiên đường, hai vợ xuống địa ngục. Ba vợ thì đi đâu?
Thánh Pete đứng giữa các linh hồn mới đọc quy định của Thiên đình. Ai có một vợ được lên thiên đàng, ai có hai vợ phải xuống địa ngục. Thánh hỏi to:

26-12-2019 403

1 mục