Người hành tinh khác

Hai chú say gặp nhau, một chú chỉ tay lên trời và hỏi chú kia:
- Thưa ông, trên kia là mặt trăng hay mặt trời?
- Dạ, xin lỗi ông, không phải là người địa phương nên cũng không rõ.

26-12-2019 316

1 mục