Mẹ choáng váng trước gu chọn chồng của con gái

Mẹ Tũn than rằng:
- Thanh niên thời nay thật hết nói nổi.
Tũn ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế mẹ?

26-12-2019 386

1 mục