Mẹ & nàng dâu

Mẹ nói chuyện với con trai về nàng dâu:
- Này Bob, con vợ mày ngày xưa nói năng cộc lốc, nhanh như máy nổ...

26-12-2019 451

2 mục