Con gái

Một sinh viên nam và một sinh viên nữ nói chuyện với nhau. Sinh viên nam nói:
- Con gái cũng giống như bức tranh vậy.

26-12-2019 218

1 mục