Binh pháp Tôn Tử với 36 kế tán gái

Ngày xưa Tôn Tử có 36 kế đám giặc, ngày nay thế gian phát hiện thêm 36 kế khác dành để đánh gái (tán gái). Anh em FA vào nghênh chiến thôi.

06-06-2016 8453

1 mục