Ông ấy đang trả giá

Hai vợ chồng nọ cùng trong một tai nạn, hồn bay đến cửa Thiên đàng. Thánh Peter ra mở cửa và báo với họ:

26-12-2019 201

1 mục