Trước sau gì cũng vào tù

Giám thị trại giam tập hợp tất cả các phạm nhân và thông báo:
- Ngài thị trưởng J.D. Blanc sắp có mặt ở đây.

08-11-2016 606

1 mục