Thối quá! Thối quá!

Một cuộc thi ở bẩn được tổ chức. Người ta cho thí sinh ở chung với heo.
Thí sinh thứ nhất ở được một hôm rồi chạy ra, mồm khạc nhổ bừa bãi.

27-08-2018 641

1 mục