Lời hấp hối của vẹt

Thấy con vẹt cưng cứ ủ rũ, John rất lo lắng. Một hôm, gặp một anh bạn có kinh nghiệm nuôi vẹt, John hỏi ngay:
- Con vẹt của tớ ủ rũ quá cậu ạ, John nói.
- Mua cho nó cái lồng mới ngay, người bạn đáp.
Vài ngày sau John gọi điện cho bạn:

15-05-2015 1586

1 mục