Chết thật

Một ông đang đọc báo thì cáu ầm lên:
– Thế này thì có tức không chứ.
– Có chuyện gì thế? – Bà vợ trong bếp chạy ra.
– Bài thơ của mình tên là "Vô đề", thì họ lại in thành… "Vợ đẻ"!".

28-08-2018 516

2 mục