Adam và Eva

Một người Pháp, một người Mỹ và một người Việt Nam tranh luận xem Adam và Eva là người nước nào.
Người Pháp: "Trần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế như thế, chỉ có thể là dân Pháp".

05-11-2016 1638

Adam và Eva có gì?

Hỏi: Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1? Trả lời: Chữ a.

06-09-2018 1022

2 mục