Tổng thống Mỹ ngồi nói chuyện với Thủ tướng Việt nam

Tổng thống Mỹ ngồi nói chuyện với Thủ tướng Việt nam về thu nhập người dân

25-05-2016 29124

1 mục