Truyện 12

Truyện 12 Lại nói về Quan Zu..
Quan Zu oai chấn thiên hạ nhưng lại mắc bệnh nói lắp kinh niên..cũng có thể do trước khi nổi tiếng Zu là phát thanh viên của phường nên mắc bệnh nghề nghiêp.
Đỉnh điểm của bi kịch xảy ra ở Hoa Dung..Trận đó Tháo thân tàn ma dại lê lết đến Hoa Dung..Quan Zu nhảy ra như 1 chiến tướng nhà trời hét lên :

Truyện 11

Truyện 11 Lại nói về Trương Phi
Triệu Vân thấy TP đầu tóc rũ rượi ngồi cạnh cốc rượu ngần ngừ chưa uống..Vân bèn nhảy vèo tới cầm cốc rượu ực 1 hơi...chợt thấy Phi khóc rống lên nước mắt dàn dụa.
Vân : tao đùa tí mà mày đã khóc như Lưu Bị chết ý..tao đền chai XO được chưa?

Truyện 10

Truyện 10 Lại nói về Lưu Bị
Một hôm Lưu Bị gọi Khổng Gia Cát Ngọa Long Lượng Minh (viết tắt là Khổng Minh) vào hầu và nói: Ta nghe nói khi xưa ngoài tài buôn nước bọt ngươi cũng là người trên thông thiên tai dưới tường địa lôi phải ko?
Khổng minh nghĩ thầm : mie, thông thiên văn tường địa lý mà nói thành như đúng là ngu mà còn bày đặt chơi chữ…
KM : Dạ thần cũng biết chút ít về tướng số đại vương cần xem gì thì đưa tay đây…

Truyện 9

Truyện 9 Lại nói về Trương Phi.
Linh hồn Trương Phi chết bay đến quỉ môn quan thì gặp Diêm Vương.
Diêm Vương bèn nói: Phi ! khi xưa ngươi làm nhiều điều ác, giết người cướp của cho vay nặng lãi… ko thiếu điều gì nhưng theo luật nếu ngươi kể được ra 1 việc làm dũng cảm thì tao cho mày lên thiên đường....

Truyện 8

Truyện 8 Lại nói về Đổng Công.
Một hôm Đổng Công đến gặp Hoa Đà và hỏi:
- Nè HĐ vợ ta là Điêu Thuyền dạo này liên tục ngoại tình với bọn Bố, Liêu, Quách, Lý....
HĐ luống cuống ngắt lời:

Truyện 7

Truyện 7 Lại nói về Hoa Đà.
Tương truyền lúc Khổng Minh biết mình không thoát khỏi mệnh trời bèn gọi vợ vào và nói.
Phu nhân ơi ta sắp đi ma teo rồi (chết <--từ điển Lạc Việt). Ta muốn mặn nồng với nàng lần cuối.

Truyện 6

Truyện 6 Lại nói về 3 nước Ngô, Thục, Ngụy. 1 hôm Tào tháo, Lưu bị, Tôn Quyên cùng chư tướng và thân bằng cố hữu họp hội nghị G3 và ăn búp phê trên 1 chiến thuyền to và đẹp nhất nước Ngô.

Truyện 5

Truyện 5 Lại nói về Tháo.
Một hôm Hứa Chử đi qua doanh trại thấy Tháo đang ngồi buồn bực cạnh 3 vò rượu.
Chử bèn hỏi : có việc gì mà chủ tướng buồn vậy lại trượt lô à???

Truyện 4

Truyện 4 Lại nói về Đổng Công. Một hôm Đổng Công đến gặp Hoa Đà tiên sinh và nói:
- Ta cần ngươi tư vấn về sức khỏe cho ta.
Hoa Đà : ok Sir.

Truyện 3

Truyện 3 Lại nói về Khổng Minh và Tư mã Ý (suốt ngày lại nói....)
Trong một lần ngồi đàm đạo về binh pháp, đạo dùng người, việc nước Nam Man gia nhập WTO...
Khổng Minh mới nói với Tư Mã Ý.

72 mục
Loading...